COVID-19 | MEDIDAS PARA A PRÁCTICA DE ACTIVIDADE DEPORTIVA

Aquí atoparás a información vinculada á práctica da actividade deportiva no contexto actual da COVID-19, actualizada segundo as últimas publicacións que se recollan no Diario Oficial de Galicia e outros órganos institucionais vencellados ao atletismo no Concello de Lugo.

(Última actualización: 12 setembro 2021)

[modificacións en azul]

ÍNDICE

▸ Restricións xerais para Galicia

▸ Obrigas xerais para a prevención de contaxio

▸ Medidas xerais de hixiene e prevención

▸ Medidas específicas para a actividade deportiva NON FEDERADA

▸ Medidas específicas para a actividade deportiva FEDERADA

          ▹ Adestramentos e competicións

          ▹ Uso de máscara

          ▹ Uso de instalacións deportivas

          ▹ Práctica de adestramentos noutros espazos

          ▹ Desprazamentos


▸RESTRICIÓNS XERAIS PARA GALICIA

  • Quedan limitados os grupos de persoas en espazos públicos ou privados, tanto pechados como ao aire libre (a excepción dos supostos recollidos no número 2 do punto Segundo da Orde do 21 de xullo de 2021):
   • Concellos con nivel de restrición máxima e alta (A e B): limitados a un máximo de seis persoas en espazos pechados e dez persoas en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de persoas conviventes. Entre a 1:00 e as 6:00 horas, os grupos de persoas quedan limitados aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.
   • Concellos con nivel de restrición media e media-baixa (C e D): limitados a un máximo de seis persoas en espazos pechados e dez persoas en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás que se trate de persoas conviventes. Entre as 3:00 e as 6:00 horas, os grupos de persoas quedan limitados aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.
  • As persoas que cheguen á Comunidade Autónoma de Galicia despois de ter estado nos 14 días anteriores en territorios cunha alta incidencia da COVID-19 deben comunicar, no prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada, os datos de contacto e de estadía na Comunidade Autónoma de Galicia; na forma establecida na Orde do 27 de xullo de 2020. Así mesmo, deben respectar as limitacións e cumprir as medidas que se apliquen en cada un dos concellos galegos. 
  • Podes consultar aquí o nivel de restrición actual dos concellos galegos.

 

▸OBRIGAS XERAIS PARA A PREVENCIÓN DE CONTAXIO

  • Todas e todos os cidadáns deben cumprir o deber de cautela e protección ante a COVID-19, adoptando as medidas necesarias para evitar os riscos de propagación do virus, así como a propia exposición aos riscos.
  • Toda persoa que experimente algún dos síntomas compatibles coa COVID-19 (febre, calafríos, tose, sensación de falta de aire, diminución do olfacto e do gusto, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea ou vómitos), debe permanecer no seu domicilio e comunicalo ao servizo sanitario o antes posible.
  • Toda persoa que se considere caso sospeitoso ou probable de infección polo virus SARS-CoV-2, estea pendiente dos resultados de probas diagnósticas, sexa contacto estreito dun caso sospeitoso (probable ou confirmado), debe realizar o illamento ou corentena que lles sexa indicado polos servizos sanitarios.
  • Deben respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias, isto é:
   • Mantemento da distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1’5 metros ou, na súa falta, medidas alternativas de protección física (en movemento, esta distancia debe ser superior).
   • Uso obrigatorio da máscara en todo momento nos espazos públicos (tanto pechados como ao aire libre), aínda que se poida manter a distancia de seguridade interpersoal de 1’5 metros. A máscara debe estar correctamente colocada, de xeito que cubra parte do tabique nasal ata o queixo, incluídos.

 

▸MEDIDAS XERAIS DE HIXIENE E PREVENCIÓN

  • Debe empregarse o xel hidroalcohólico ou desinfectante con carácter previo e posterior á entrada no local do Club.
  • Debe utilizarse o desinfectante con carácter previo e posterior ao uso do material deportivo, especialmente o que se comparta durante os adestramentos.
  • Tras a limpeza, os materiais empregados para a desinfección (papel, guantes) desbotaranse de xeito seguro na papeleira dispoñible.

Na entrada do local do Club, está habilitada unha zona con produtos de hixiene e desinfección á vosa disposición, de obrigado cumprimento para garantir a protección e seguridade de todos/as.

 

▸MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A ACTIVIDADE DEPORTIVA NON FEDERADA

  • A actividade física e deportiva NON FEDERADA pode realizarse:
   • Concellos con nivel de restrición máxima (A):
    • Ao aire libre ou en instalacións deportivas ao aire libre: respectando as limitacións de grupos de persoas aplicables en cada concello deste nivel (máximo seis persoas en interior e dez persoas en exterior) e coa utilización de máscara de acordo co disposto no punto 1.4 do Anexo I da Orde do 25 de xuño de 2021.
   • Concellos con nivel de restrición alta e media (B e C):
    • Ao aire libre ou en instalacións deportivas ao aire libre: de forma individual ou colectiva, respectando as limitacións de grupos de persoas aplicables en cada concello destes niveis (máximo seis persoas en interior e dez persoas en exterior, sen contar o/a monitor/a), sen contacto físico e coa utilización de máscara de acordo co disposto no punto 1.4 do Anexo I da Orde do 25 de xuño de 2021.
    • En instalacións e centros deportivos pechados (ocupación máxima do 50%): de forma individual ou colectiva (máximo seis persoas por grupo, sexan ou non conviventes e sen contar o/a monitor/a), sen contacto físico, coa utilización de máscara e procurando manter a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.
   • Concellos con nivel de restrición media-baixa (D):
    • Ao aire libre ou en instalacións deportivas ao aire libre: de forma individual ou colectiva, respectando as limitacións de grupos de persoas aplicables en cada concello deste nivel (máximo seis persoas en interior e dez persoas en exterior, sen contar o/a monitor/a), sen contacto físico e coa utilización de máscara de acordo co disposto no punto 1.4 do Anexo I da Orde do 25 de xuño de 2021.
    • En instalacións e centros deportivos pechados (ocupación máxima do 75%): de forma individual ou colectiva (máximo seis persoas por grupo, sexan ou non conviventes e sen contar o/a monitor/a), sen contacto físico, coa utilización de máscara e procurando manter a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.
   • Podes consultar aquí o nivel de restrición actual dos concellos galegos.

 

▸MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA

          ▹ADESTRAMENTOS E COMPETICIÓNS

 • A nivel autonómico (Galicia):
  • Poden desenvolverse sempre que se axusten aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados.
  • Quedan exceptuados das restricións (limitacións perimetrais e circulación en horario nocturno) os desprazamentos, adecuadamente xustificados, que se realicen para adestrar ou participar en competicións de ámbito federado (sempre que o adestramento estea vinculado a nunha competición que teña lugar nas catro semanas próximas) NOTA: No caso de que a FGA considere que este prazo é insuficiente para que o equipo/deportista prepare esa competición, deberá solicitar a súa autorización á Secretaría Xeral para o Deporte.
   • A persoa que se desprace debe portar, durante o desprazamento, un certificado emitido polo Club ou FGA cos seus datos persoais, lugar e horario do adestramento. (NOTA: no caso de certificacións emitidas polos clubs, estes deberán comunicar á FGA un listado dos mesmos, a efectos de seguimento e verificación por parte destas. As Federacións Deportivas Galegas remitirán semanalmente á Secretaría Xeral para o Deporte a información sobre os certificados emitidos, coa relación nominal dos/as deportistas e outros axentes autorizados.)
    • Pode solicitar este certificado ao Club desde aquí

 

 

 • Asistencia de público a competicións deportivas:
  • Concellos con nivel de restrición máxima (A):
   • En instalacións cunha capacidade máxima permitida superior a 1.500 persoas: permítese sen superar o 20%  en espazos pechados e o 40% en espazos ao aire libre.
   • En instalacións cunha capacidade máxima permitida igual o inferior a 1.500 persoas: permítese sen superar o 50% da súa capacidade (máximo 250 persoas en espazos pechados e 500 persoas en espazos ao aire libre).
   • O público permanecerá sentado e garantindo a distancia mínima de seguridade interpersoal en todas as direccións.
  • Concellos con nivel de restrición alta, media e media-baixa (B, C e D):
   • En instalacións cunha capacidade máxima permitida superior a 1.500 persoas: permítese sen superar o 40%  en espazos pechados e o 60% en espazos ao aire libre.
   • En instalacións cunha capacidade máxima permitida igual o inferior a 1.500 persoas: permítese sen superar o 75% da súa capacidade (máximo 500 persoas en espazos pechados e 1.000 persoas en espazos ao aire libre).
   • O público permanecerá sentado e garantindo a distancia mínima de seguridade interpersoal en todas as direccións.
  • Consulta aquí o nivel de restrición actual dos concellos galegos.

 

          ▹USO DE MÁSCARA
  • É obrigatorio por todas as persoas de 6 ou máis anos cando se atopen en espazos públicos pechados ou ao aire libre, aínda que se poida manter a distancia de seguridade interpersoal, así como nos medios de transporte públicos e privados.
  • É obrigatorio durante a práctica de deporte nas vías públicas (rúas, avenidas, paseos, prazas, camiños, etc.) ou noutros lugares que sexan de circulación habitual de viandantes.
  • Na realización de adestramentos ou competicións dentro da actividade deportiva federada de ámbito autonómico, aplicarase o recollido no protocolo da FGA.

 

  • Non é esixible nos seguintes casos (EXCEPCIÓNS):
   • Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de diversidade funcional ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitala, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
   • Na práctica de deporte individual en espazos ao aire libre, exclusivamente durante a realización da práctica deportiva, sempre que poida garantirse en todo momento a distancia de seguridade con outras persoas ou deportistas non conviventes.
   • Nos vehículos de turismo, cando todas as persoas ocupantes convivan no mesmo domicilio.
   • Para os clientes dos establecementos de hostalaría e restauración, exclusivamente nos momentos necesarios para comer ou beber.
   • No interior dos cuartos de establecementos de aloxamento turístico e outros espazos similares, cando unicamente se atopen neles as persoas que comparten o cuarto.
   • En supostos de forza maior, situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforma as indicacións das autoridades sanitarias.

 

          ▹USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
  • Poden permanecer abertas para realizar adestramentos ou competicións de ámbito federado autonómico e/ou nacional.

 

As persoas usuarias deben cumprir os criterios xerais de uso das instalacións deportivas:

  • Non compartir ningún material ou, se isto non fose posible, garantir a presenza de elementos de hixiene para o seu uso compartido.
  • As bolsas, mochilas ou efectos persoais só poden deixarse nos espazos habilitados para tal fin.
  • Os/as deportistas non poden compartir alimentos, bebidas ou semellantes.
  • Antes de entrar e saír do espazo, deben limpar as mans cos hidroxeles dispoñibles para o seu uso nos espazos habilitados.

 

          ▹PRÁCTICA DE ADESTRAMENTOS NOUTROS ESPAZOS
  • Os parques biosaudables, zonas deportivas e outros espazos similares de uso público ao aire libre poden estar abertos, sempre que neles se respecte unha capacidade máxima estimada dunha persoa por cada catro metros cadrados da superficie do recinto.
  • Debe manterse a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física.
  • O uso de máscara é obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal.
  • Deben aplicarse as medidas de hixiene e prevención establecidas (limpeza, desinfección, uso de xeles hidroalcohólicos e/ou desinfectantes).

 

          ▹DESPRAZAMENTOS
 • Transporte en AUTOBÚS:
  • O uso de máscara é obrigatorio para todas as persoas no interior do transporte.
  • Pódese ocupar a totalidade dos asentos, debendo manter a máxima separación entre as persoas usuarias cando o nivel de ocupación o permita.
  • Cando a duración do traxecto sexa inferior a dúas horas, non está permitido consumir alimentos no interior do vehículo. Na medida do posible, evitarase consumir bebidas, conversar ou manter calquera outro contacto directo con outras persoas ocupantes.
  • Evitaranse conductas como levantarse, interactuar, berrar, compartir obxectos, tocar superficies comúns e calquera outra conducta que poida xerar un risco de contaxio ou transmisión do virus.
  • Procurarase a máxima ventilación do vehículo.

 

 • Transporte en VEHÍCULO PARTICULAR:
  • O uso de máscara é obrigatorio dentro do vehículo cando se trate de persoas non conviventes.
  • O seu uso debe respectar as limitacións que se establezan para os grupos de persoas segundo cada concello e o nivel de restricións no que se atope.
   • Concellos con nivel de restrición máxima (A): só persoas conviventes.
   • Resto de concellos galegos (B, C e D): respectaranse as limitacións para grupos de persoas non conviventes, sendo obrigatorio o uso de máscara dentro do vehículo.
   • Consulta aquí o nivel de restrición actual dos concellos galegos.
  • Está permitido o desprazamento de persoas non conviventes que traballen xuntas, só para o traxecto de ida e volta ao centro de traballo. Neste caso, só se permiten dúas persoas por fila de asentos e deben usar todas máscara.

 

Tes máis dúbidas? Atopas algunha información incorrecta? Escríbenos a atletismolucus@yahoo.es para que poidamos modificalo na maior brevidade posible.

Moitas grazas pola túa colaboración!

Normativa de referencia:

DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se declara a perda de efectos a partir das 00.00 do 9 de maio de 2021 das medidas adoptadas pola Presidencia da Xunta de Galicia na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño de 2021, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia (…).

➩ ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa eficacia.

➩ ORDE do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

 

Documentos de interese:

Modelo de certificado para xustificar o desprazamento a un concello con distinto nivel de restrición (adestramentos ou participación en competicións autonómicas/nacionais). Podes cubrilo ti mesmo/a e envialo a contactos.atletismolucus@gmail.com para recibilo asinado polo Club.

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia segundo o nivel de restricións.

➩ Xunta de Galicia – Secretaría Xeral para o Deporte. Guía simplificada das medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego.

➩ Consejo Superior de Deportes. Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021).

➩ RFEA. Protocolo de refuerzo RFEA «Guía de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones«.

➩ Xunta de Galicia – Secretaría Xeral para o Deporte. Protocolo Fisicovid-Dxtgalego polo que se establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia

➩ Federación Galega de Atletismo. Protocolo Fisicovid-Dxtgalego polo que se establecen as medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia.

➩ RFEA. Calendario oficial tempada 2021.

➩ RFEA. Calendario competicións nacionais nivel II.

➩ FGA. Calendario competicións autonómicas 2021.

 

Máis enlaces de interese:

RFEA – Información relativa á COVID-19, fases da desescalada, dúbidas, etc.

RFEA – Normativa e protocolos para a organización de competicións.

FGA – Información relativa á COVID-19, normativa e protocolos para a práctica de atletismo.

 

AGARDAMOS A VOSA COLABORACIÓN NESTA LOITA CONXUNTA, #RESPONSABILIDADE
Non esquezas compartir en...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email